Businessweek

Abonelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR


İşbu Sözleşme, aşağıda yer alan dijital mecralarda yayınlanacak olan Bloomberg Businessweek Türkiye dergisinin (Dergi olarak anılacaktır) tüm haklarına sahip olan C Görsel Yayınlar Anonim Şirketi (C Görsel olarak anılacaktır) isimli şirket ile Dergiye erişmek ve/veya okumak isteyen Aboneler arasındaki şartları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu çerçevede; Dergi https://www.businessweek.com.tr adresinde ve mobil aplikasyonda (Mecralar olarak anılacaktır) yayınlanacaktır. İşbu Sözleşme uyarınca Mecralara erişip işbu Sözleşmeyi kabul ettikten sonra Dergiye abone olan gerçek veya tüzel kişiler Abone olarak adlandırılacaktır. Metnin altında yer alan onay kutucuğunu işaretleyerek Abone Ol işaretine basmanız neticesinde işbu Sözleşme yürürlüğe girecektir. Mecralarda yer alan Kullanım ve Üyelik Koşulları, Kişisel Verilerin Korunması, Çerez Politikası ve Aydınlatma Metinleri işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasıdır.


2. KONU


İşbu Sözleşme'nin konusu, Dergiye, Abonenin erişmesi ve yayıncılık hizmetinden (Hizmetler olarak anılacaktır) yararlanmasına ilişkin olarak Tarafların hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.


3. TARAFLAR'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ4. SÖZLEŞME'NİN FESİHİ


C Görsel, Abone'nin Abonelik başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, Abonelik başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, Abone’nin işbu Sözleşmede yer alan şartlara veya Mecralarda yer alan Kullanıcı Koşullarına aykırı hareket etmesi veya Abonelik için gerekli ödemenin gerçekleşmemesi hallerinde herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın Aboneliği kabul etmemek veya işbu Sözleşme'yi feshederek Abone'nin statüsüne son vermek hak ve yetkisine haizdir. Bu halde C Görsel’in ücret iade etme mükellefiyeti bulunmamaktadır.


5. SÖZLEŞME'NİN KISMEN GEÇERSİZLİĞİ


İşbu Sözleşme'nin herhangi bir maddesinin, alt maddesinin veya hükmünün geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğunun tespit edilmesi işbu Sözleşme'nin diğer madde veya hükümlerinin uygulanabilirliğini veya geçerliliğini etkilemeyecektir.


6. TARAFLARIN İRADESİ


Taraflar, işbu Sözleşme'nin tüm hükümlerini kendi hür iradeleri ile karşılıklı olarak belirlediklerini, Sözleşme'nin tüm koşullarını ayrıntılı olarak değerlendirdiklerini ve tüm bu koşullar üzerinde mutabık kaldıklarını; işbu Sözleşme'nin başta Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu kanunlar kapsamında yürürlükte olan yönetmelikler dahil sair hukuki mevzuat göz önünde bulundurularak hazırlandığını; bu Sözleşme'nin standart bir Sözleşme olmadığını, Sözleşme maddelerinden herhangi birisinin taraflardan birisini daha zayıf konuma düşürmediğini, konulan tüm hükümlerde karşılıklılık ilkesinin titizlikle gözetildiğini kabul ve beyan etmişlerdir.


7. TEBLİGAT


Sözleşme ile ilgili her türlü tebligat C Görsel için Abdulhakhamit Cad. No:25 Taksim Beyoğlu İstanbul adresine ve Abone için kendi beyan ettiği adrese yapılacaktır. Adres değişikliği diğer Taraf'a yazılı olarak bildirilmediği sürece, bu adreslere yapılacak tebligatlar, hukuken geçerli bir tebligatın hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.


8. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ


Taraflar, Sözleşme'nin Türk Hukuku'na tabi olduğunu ve Sözleşme'den doğabilecek bütün uyuşmazlıklarda, öncelikle kendileri karşılıklı olarak kabul edecekleri makul bir anlaşmaya varabilmek için müzakere yoluyla her türlü gayreti göstereceklerini beyan ve taahhüt etmektedirler. Aksi takdirde, işbu Sözleşme'den doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri/İcra Daireleri yetkilidir.