Businessweek

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU(KVKK) UYARINCA İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni, Abdülhakhamit Cad. No: 25 Talimhane, Beyoğlu/İstanbul adresinde mukim C Görsel Yayınlar A.Ş.’nin internet sitesinde yer alan iletişim formunu dolduran kişilere sunulmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

                                                                                                                                                                              

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ

Şirketimiz, www.businessweek.com.tr web adresinde yer alan iletişim formunu dolduran kişilerin, kişisel verilerini elde etmektedir. Elde edilen bu kişisel veriler, işbu aydınlatma metninde belirtilen esaslar kapsamında işlenmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEBİ

 

İşleme, KVKK’nın 3. Maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır. İşlenen kişisel verilerinize, bu verilerin kategorilerine, işleme amaçlarına ve işlemeye dayanak hukuki sebeplere aşağıda yer verilmiştir.

Hukuki Sebebi

Veri Kategorisi

Kişisel Veri

İşleme Amacı

KVKK 5/2.f - Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

İletişim Verisi

E-Posta Adresi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin Takibi

KVKK 5/2.f - Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

Kimlik Verisi

Ad Soyad

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin Takibi

KVKK 5/2.ç- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

İletişim Verisi

E-Posta Adresi

Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

KVKK 5/2.ç- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

İşlem Güvenliği Verisi

IP Adresi, Tarih ve Saat

Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

KVKK 5/2.ç- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Kimlik Verisi

Ad Soyad

Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

KVKK 5/2.e - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

İletişim Verisi

E-Posta Adresi

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

KVKK 5/2.e - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

İşlem Güvenliği Verisi

IP Adresi, Tarih ve Saat

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

KVKK 5/2.e - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Kimlik Verisi

Ad Soyad

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA KİMLERE AKTARILABİLECEĞİ

Şirketimiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmekte olup aşağıdaki hallerde 3. Kişiler ile paylaşılmaktadır.

Alıcı / Alıcı Grupları

Aktarım Sebebi

Aktarılan Veri

Adli ve İdari Yargı Mercileri

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

İletişim Verisi (E-Posta Adresi), İşlem Güvenliği Verisi (IP Adresi, Tarih ve Saat), Kimlik Verisi (Ad Soyad)

Yetkili Kişi, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Adli ve İdari Merciler

Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İletişim Verisi (E-Posta Adresi), İşlem Güvenliği Verisi (IP Adresi, Tarih ve Saat), Kimlik Verisi (Ad Soyad)

 

 1. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

 

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili,

 

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 6698 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklara yönelik başvurular ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda yer verilen yöntemler ile yapılabilir:

Başvuruda aşağıda yer verilen hususların bulunması zorunludur:

 

 

Konuya ilişkin bilgi ve belgeler mevcutsa başvuruya eklenir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır, ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.